Trung thu

Published on
Scene 2 (19s)

N'll ill' II ] Ilifiill

Scene 3 (28s)

Ảnh có chứa văn bản Mô tả được tạo tự động

Moon Cake with solid fill

Moon Cake with solid fill

Moon Cake with solid fill

Moon Cake with solid fill

Moon Cake with solid fill

Moon Cake with solid fill

Moon Cake with solid fill

Moon Cake with solid fill

Khi nhắc tới trung thu bạn nghĩ tới điều gì ?

Scene 4 (41s)

ctKY DÉN DöMÅ eMc ancw

Được đi mua lồng đèn cùng chúng bạn

Scene 5 (52s)

Được đi rước đèn ông sao

Scene 6 (1m 1s)

Viét

Rước lân sân đình

Scene 7 (1m 11s)

Ảnh có chứa văn bản Mô tả được tạo tự động

Còn tôi, khi nhắc tới trung thu, tôi sẽ nghi về cha

Scene 8 (1m 26s)

Ảnh có chứa văn bản Mô tả được tạo tự động

Scene 9 (1m 39s)

Dén öng oao, con thå qiüa tuåi ga dua tag niu nu cuåb t.uong ueO..

Scene 10 (1m 52s)

Uoo yugzp ntltu bu2?9 pub

Scene 11 (2m 0s)

2.åzzg éé9 the coo

Scene 12 (2m 11s)

•@ång, cåc, cåc cåc tüng tang tang éch tung bung CT hung thu

Scene 13 (2m 21s)

ua tiå em uåi tudi tho, T tung Thu, •ba 041 con xénv öng tién u) giåy bé nqüw ngödäu cÖ thåw gaoouåc mong, ku umg cüa ba

Scene 14 (2m 35s)

e.ånh uät dang xung quanh den quay å giüa eon no düa häm hå ga hanh phåc mim cuåi

Scene 15 (2m 45s)

quanlv Pang xonv oee Cu.. cudi bb con..

Scene 16 (2m 54s)

T hung thu Eha uå eon

Scene 17 (3m 4s)

Vậy trung thu trong bạn là gì?

Ảnh có chứa văn bản, đồ nội thất Mô tả được tạo tự động

Scene 18 (3m 9s)

Hãy chia sẻ cho Caxavina biết nhé

Ảnh có chứa văn bản, đồ nội thất Mô tả được tạo tự động

Scene 19 (3m 13s)

TRUNG THU VIET CAXAVIN HUGE SALE TET TRUNC THU 12b 12c